Magazynowanie materiałów ADR — co warto wiedzieć?

adr-magazyn

Ładunki niebezpieczne, takie jak gazy czy substancje żrące, wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Jednak chcąc zdobyć taki towar, należy zapewnić mu nie tylko bezpieczny transport, ale przede wszystkim bezpieczne składowanie. Sprawdź, czym są materiały niebezpieczne oraz w jaki sposób je przechowywać zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa.

 

Składowanie materiałów niebezpiecznych, czyli jakich?

Skrót ADR pochodzi od międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. W przepisach prawa nie używa się określenia ADR, jednak w praktyce jest to skrót bardzo często stosowany. Do materiałów niebezpiecznych zalicza się między innymi materiały:

  • wybuchowe,
  • żrące,
  • radioaktywne,
  • trujące,
  • gazy palne.

Składowanie materiałów niebezpiecznych musi odbywać się w odpowiednich pomieszczeniach oraz pojemnikach, z zastosowaniem odpowiednich oznaczeń. Dodatkowo pracownicy magazynów, w których przechowywane są materiały ADR, muszą zachować szczególną ostrożność podczas pracy. W magazynach ADR warto zastosować rozwiązania wspomagające bezpieczeństwo, takie jak fartuchy uszczelniające czy śluzy przeładunkowe.

Zasady i regulacje prawne

W polskim porządku prawnym nie istnieje jeden akt prawny, który określałby zasady magazynowania substancji niebezpiecznych. Każda firma przechowująca materiały ADR musi spełniać wymagania zawarte w takich aktach prawnych jak:

  • Rozporządzenie MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Ustawa Prawo ochrony środowiska,
  • Ustawa O substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
  • Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów,
  • Rozporządzenie MZ w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.

Jakie zastosować zabezpieczenia?

W celu jak najlepszego zabezpieczenia magazynu, w którym przechowywane są materiały niebezpieczne, należy przede wszystkim zapewnić odpowiednie pojemniki i opakowania do składowania materiałów ADR. Jest to podstawowy element zapewniający bezpieczeństwo pracowników oraz magazynu. W następnej kolejności warto zabezpieczyć cały proces dostawy materiałów do magazynu. W tym celu proponujemy wykorzystanie ramp przeładunkowych, które zredukują możliwość upadku towaru podczas przenoszenia do magazynu. Dodatkowo magazyn powinien zostać zaopatrzony w odpowiednie dla przechowywanych substancji środki ochrony indywidualnej (np. specjalna odzież ochronna) oraz zbiorowej (np. wysokiej jakości instalacja przeciwpożarowa).

fartuch-uszczelniajacy

Jak dostosować pomieszczenia?

Dostosowanie pomieszczenia do przechowywania materiałów niebezpiecznych jest niezwykle ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zastosowanie śluz uszczelniających czy przegród przeciwpożarowych może zapobiec wielu groźnym sytuacjom oraz zmniejszyć straty przy ewentualnym pożarze, czy wybuchu materiałów ADR. Zgodnie z zasadami BHP należy zadbać także o rozprzestrzenianie się substancji niebezpiecznej w przypadku uszkodzenia pojemnika. W tym celu w magazynach stosuje się zbiorniki rezerwowe lub specjalne rynny. W przypadku przechowywania materiałów ADR na regałach należy pamiętać o przestrzeganiu ich dopuszczalnej nośności oraz umieszczaniu ich zgodnie z zasadą, że cięższe opakowania powinny być na najniższych poziomach regałów.

Zorganizuj pracę w swoim magazynie dzięki Prodock!

Magazyn ADR musi spełniać wiele wymagań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przechowywanym substancjom oraz pracującym w nim pracownikom. Kompleksowe rozwiązania powinny obejmować nie tylko strefę magazynu, ale także każdy ciąg, który do niej prowadzi. Proponujemy montaż śluz uszczelniających oraz ramp hydraulicznych, które pozwolą znacznie zredukować działanie czynników zewnętrznych na przechowywane materiały oraz zwiększą bezpieczeństwo w trakcie całego procesu transportu materiałów ADR. Sprawdź naszą ofertę i zapewnij bezpieczeństwo pracy w swoim magazynie.

Dodaj komentarz