Przegrody przeciwpożarowe – ile powinno się ich znaleźć w magazynie?

W Prodock proponujemy obiektom magazynowym nie tylko nowoczesne platformy przeładunkowe, ale także szereg rozwiązań służących do zapewnienia odpowiedniej ochrony przeciwogniowej. Należą do nich przede wszystkim przegrody przeciwpożarowe, które zapobiegają rozprzestrzenianiu się płomieni. Sprawdź, jak według przepisów określić prawidłową ich liczbę w obiekcie.

Zapewnienie bezpieczeństwa to priorytetowa kwestia

Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom przebywającym w magazynie wiąże się także z ochroną przeciwpożarową. Regulacje prawne są tutaj bardzo restrykcyjne i trudno się temu dziwić – ewentualny wybuch pożaru w zamkniętej hali wypełnionej łatwopalnymi materiałami stanowi przecież wyjątkowe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.

Jakie obowiązki ciążą na właścicielu budynku?

Właściwa ochrona przeciwpożarowa ciąży na właścicielu lub zarządcy budynku, który w tym zakresie ma szereg obowiązków, ponieważ musi m.in.:

  • przestrzegać odpowiednich wymagań techniczno-budowlanych na etapie projektowania i wznoszenia budynku – m.in. w zakresie ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz obiektu;
  • wyposażyć budynek w urządzenia przeciwpożarowe np. gaśnice;
  • wyznaczyć drogi ewakuacyjne w razie pożaru;
  • przekazać użytkownikom budynku wiedzę na temat przepisów ppoż. oraz zasad postępowania w przypadku pożaru.

Dzisiaj skupimy się na kwestiach związanych z samą konstrukcją budynku magazynowego, która powinna spełnić wiele wymogów przeciwpożarowych.

Klasyfikacja pożarowa obiektów

Szczegółowe wymagania pod kątem zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w budynku w dużej mierze zależą od jego przeznaczenia i sposobu użytkowania. Ogólnie wyróżnia się budynki mieszkalne (ZL), produkcyjno-magazynowe (PM) oraz inwentarskie (IN). Dla każdego ich rodzaju istnieją nieco inne wymagania pod kątem odporności pożarowej. Jest ona klasyfikowana według 5-stopniowej skali: A, B, C, D i E, gdzie A oznacza najwyższą klasę odporności, a E najniższą.

W przypadku obiektów typu PM klasę odporności pożarowej przydziela się na podstawie ich wysokości lub liczby kondygnacji oraz szacowanej gęstości obciążenia ogniowego Q. Przykładowo, hale magazynowe jednokondygnacyjne (bez względu na wysokość) mają klasę A, jeśli ich maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q wynosi więcej niż 4000 MJ/m2. Z kolei budowle mające Q mniejsze lub równe 500 są przypisywane do klasy E.

Zastosowanie przegród przeciwpożarowych

Dla poszczególnych rodzajów budynków przepisy przewidują również konkretne wymagania w zakresie tworzenia tzw. stref pożarowych. W budynkach produkcyjnych i magazynowych powinny mieć one od 500 do 20 tys. m2. Ich maksymalna wielkość określana jest w zależności od kondygnacji, wysokości obiektu, a także gęstości obciążenia ogniowego Q.

Pod pojęciem strefy pożarowej, rozumiemy wydzieloną w obiekcie przestrzeń, która jest zabezpieczona elementami uniemożliwiającymi przedostanie się ognia z jej wnętrza do innych stref lub na odwrót. Tymi elementami stanowiącymi barierę dla płomieni są przede wszystkim ściany o odpowiedniej odporności ogniowej, a także specjalne przegrody przeciwpożarowe. Te ostatnie w magazynach występują zarówno w postaci bram, jak i drzwi.

  • Bramy przeciwpożarowe – najczęściej są przesuwne i mogą mieć odporność ogniową od EI30 do EI120. Najważniejszą ich cechą jest jednak mechanizm, który automatycznie zamyka skrzydła w razie alarmu pożarowego.
  • Drzwi przeciwpożarowe – wykonane są ze stali o wysokiej klasie odporności ogniowej i mogą być jedno- lub dwuskrzydłowe. W ich przypadku również ważnym elementem jest samozamykacz powodujący każdorazowe zamknięcie skrzydła po przejściu człowieka.

Ilość takich przegród w magazynie zależy głównie od wielkości i ilości stref pożarowych, które z kolei należy wyznaczyć według wytycznych zawartych we wspomnianych wyżej przepisach.

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników i magazynu

Jeśli chcesz skutecznie chronić pracowników oraz budynek magazynowy przed ogniem, zadbaj o montaż solidnych przegród przeciwpożarowych. Znajdziesz je w ofercie Prodock, podobnie jak nowoczesne platformy przeładunkowe. Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, które z nich będą najlepsze do oddzielenia poszczególnych stref pożarowych w Twoim magazynie.

Dodaj komentarz